Įrašai kategorijoje

Kult?rinis gyvenimas (10)

Seniai berašiau jau tokia tematika. Nors ir dabar nieko daug nepapasakosiu, mat savaitgal? tebuvo aplankyti du renginiai. O viename iš j? grei?iausiai apsilank? beveik visi skaitytojai.

Taigi vakar v?l lankiausi „Keistuoli? teatre“. Nul?k?m paspoksoti ? tragikomedij? Juokdario mirtis arba kas nužud? Šekspyr?. Nors nuo šio spektaklio premjeros pra?jo beveik 5 metai, galiausiai pasitaik? palanki proga j? pamatyti. Ir galiu pasakyti, kad tai vienas iš geriausi? Keistuoli? darb?, nors man jie visi savotiškai geriausi. Nuomon?, be abejo, subjektyvi, nes taip ir turi b?ti: kiekvienas ži?rovas teatre randa tai, kas svarbu tik jam vienam. Komiškai ir ironiškai, ta?iau toli gražu ne paviršutiniškai vaizduojamos veik?j? iš žymi? Viljamo Šekspyro k?rini? mirtys. Mirtis ir poži?ris ? j? yra šio spektaklio pagrindas.

Beje, s?d?ti pirmoje eil?je per pat? vidur? yra tikras „kaifas“. Matosi kiekvienas, net ir menkiausias, aktoriaus krustel?jimas, kiekvienas mažytis prakaito lašelis veide. Smagu :)

Na o prieš spektakl? buvom nuslink? ? „Knyg? mug?“. Ties? sakant, net nežinau, ko ten einu. Mat sutaupyti mug?je tikrai nesutaupysi, nes reikia mok?ti už biliet?, o populiaresnes knygas kai kurios leidyklos parduoda netgi brangiau, nei si?lo paprastai. Aišku, pasitaiko ir vienas kitas nukainavimas, netgi per pus? kainos, lyginant su knygynais. Ai, bet koks skirtumas, išvardinsiu pastarosios savait?s pirkini? s?raš?, kurio, grei?iausiai, užteks pusei ar net visiems metams…

Taigi pirmu taikymu pa?iupau Aldous HuxleySala. Tai paskutin? šio rašytojo knyga, kurioje jis antiutopiško poži?rio pasaul? pakei?ia ? šviesesn? – utopin?. ?domu bus palyginti su jau perskaityta knyga Puikus naujas pasaulis. Beje, skai?iau, jog „Kitos knygos“ dar šiais metais žada išleist jo es?: Suvokimo durys ir „Rojus ir pragaras“. Truputis filosofin?s psichodelikos ir eksperiment? su meskalinu. Nors galb?t prieš tai reik?t? perskaityti bene labiausiai vertinam? jo knyg? Kontrapunktas, nors kažkod?l atrodo, kad iki šios 600 psl. knygos man dar reik?t? „paaugti“.

Tiesa, prie šios knygos gavau leidykla „dovanojo“ Vytauto Kubiliaus apybraiž? trimis kalbomis apie Adom? Mickevi?i?. Matyt nusprend? atsikratytu leidin?lio, nes 3000 egzempliori? tiražas išleistas dar 1998 m. pabaigoje.

Taip pat ta pa?ia proga, pa?iupau „Tyto Alba“ perleist? A.C.Clarke mokslin?s fantastikos klasik? 2001 met? kosmin? odis?ja. Tiesiog ? asmenin? kolekcij? :)

Kiek anks?iau dar ?sigijau pa?i? pirm? George Orwell parašyt? knyg?Dienos Paryžiuje ir Londone. Žinoma, tai ne 1984-?j? ar Gyvuli? ?kio tipo antiutopija, o pusiau autobiografinis pasakojimas apie gyvenim? skurde. Ir dar, v?lgi tos pa?ios „Kitos knygos“ planuoja šiemet išleisti dar vien? jo memuar? knyg? – atsiminimus apie Ispanijos pilietin? kar? Katalonijai pagerbti.

O penktadien? netik?tai gavau dovan? dar vien? knyg?, nors važiavau jos nusipirkti. Pats Romualdas Karazija padovanojo „Žalias teorijos medis: Akad. A.Jucys. Gyvenimas ir mokslin? veikla“. Tai lengvai skaitoma knygel? apie Adolf? Juc?, vien? iš žymiausi? lietuvi? fizik?, labiausiai žinom? už daugiaelektroni? atom? teorijos k?rim? ir vystym?. Talentingo žmogaus b?ta, tur?jusio dideles vertybes. Pvz., ar žinojote, jog atk?rus Vilniaus universitet? ir dal? fakultet? atk?lus iš Kauno (Lietuvos universiteto), A.Jucys, nor?damas pažym?ti š? išimtin? ?vyk?, p?s?ias per dvi dienas at?jo iš Kauno ? atgaut? sostin?? Ir tiesiai ? Chemijos ir fizikos skyriaus r?mus Naugarduko gatv?je, nes nor?jo sužinoti b?simas studij? ir darbo s?lygas? O be šio didelio pasišventimo mokslui, jis vis? laisvalaik? skyr? gimtojo žemai?i? krašto tyrin?jimui ir kalbotyrai.

Ir tod?l vos susilaikiau nenusipirk?s Juozas Vidmantis Vaitkus: Per mokslo prizm?. Knygos apie j? pat? ir puslaidininki? istorij?, išleistos jo 65 met? jubiliejaus proga 2006 m.

Ta?iau teko atsisakyti ir atid?ti tai atei?iai, nes mano lentynoje guli turb?t kokios 7 neperskaitytos knygos, iš j? 4 jau prad?tos. O laiko šiam malonumui turiu gana nedaug. Bet… gal geriau atid?siu visus (kad ir svarbius) darbus, ir šiandien atsiduosiu kerin?iam spausdintam žodžiui. Kad ir k? bekalb?tum?t apie naujas technologijos, šito man niekas neatstos.

P.S. Gal kas žino, kod?l veinas rašytojas (berodos Romualdas Zubinas) taip varganai atrod? (žr. ?ia, 11 nuotrauka nuo viršaus)? Net gaila pasidar?… Kiek gird?jau, jo knyga „Perk?nas“ gana prieštaringai vertinama, tai gal nelabai kas perka tuos 800 egzempliotri??

M?gstantiems gilinti žinias

Nety?ia radau visai neblog? anglišk? klasika tapusi? knyg?, susijusi? su fizika, puslapiuk?:

www.subplanck.com

Pvz., yra visa kr?va Feinamno knyg?, 10 tom? Landau ir Lifšico teorin?s fizikos kurso. Daugumos knyg? net bibliotekose n?ra, o jei kokia ir yra, tai dažniausiai tik vienas vienetas pasitaiko, kur? kone su pirštin?m ir respiratoriumi vartyti liepia. Taigi, jei kam naktimis nesimiega ar šiaip teoretikai “nuo gimimo”, toki? knygu?i? pro akis nepraleis.

Tiesa, viskas patalpinta naudojant rapidshare.com tarnyb?. A, dar turb?t sakysit, kad negražu pirataut? Galb?t ir negražu, bet k? daryti, jei tos knygos kainuoja iki keli? šimt? lit??

Ta pa?ia proga pasidalinsiu dar viena nebloga nuoroda (šiaip jau ji senokai žinoma, bet…): Masa?usetso technologijos institutas dalinasi per 1800 ten d?stom? kurs?. Ir ne šiaip dalinasi, o suteikia galimyb? vos ne pilnavertiškai studijuoti: pateikiamos užduotys, teorija ar net testai/egzaminai (žinoma, be papildomos literat?ros neišsiversi). O smagiausia, kad yra net vaizdo paskaitos! Kai kuriomis iš j? dar pra?jus? pavasar? pasinaudojau. Galvojau šiaip pasižvalgysiu, o pasirodo dar ir naudos dav? :)

Nuoroda: ocw.mit.edu/OcwWeb/web/courses/courses/index.htm

Tur?t? praversti norintiems pagilinti savo žinias. Na, ir turintiems pakankamai laiko :)