Kult?rinis gyvenimas (10)

Seniai berašiau jau tokia tematika. Nors ir dabar nieko daug nepapasakosiu, mat savaitgal? tebuvo aplankyti du renginiai. O viename iš j? grei?iausiai apsilank? beveik visi skaitytojai.

Taigi vakar v?l lankiausi „Keistuoli? teatre“. Nul?k?m paspoksoti ? tragikomedij? Juokdario mirtis arba kas nužud? Šekspyr?. Nors nuo šio spektaklio premjeros pra?jo beveik 5 metai, galiausiai pasitaik? palanki proga j? pamatyti. Ir galiu pasakyti, kad tai vienas iš geriausi? Keistuoli? darb?, nors man jie visi savotiškai geriausi. Nuomon?, be abejo, subjektyvi, nes taip ir turi b?ti: kiekvienas ži?rovas teatre randa tai, kas svarbu tik jam vienam. Komiškai ir ironiškai, ta?iau toli gražu ne paviršutiniškai vaizduojamos veik?j? iš žymi? Viljamo Šekspyro k?rini? mirtys. Mirtis ir poži?ris ? j? yra šio spektaklio pagrindas.

Beje, s?d?ti pirmoje eil?je per pat? vidur? yra tikras „kaifas“. Matosi kiekvienas, net ir menkiausias, aktoriaus krustel?jimas, kiekvienas mažytis prakaito lašelis veide. Smagu :)

Na o prieš spektakl? buvom nuslink? ? „Knyg? mug?“. Ties? sakant, net nežinau, ko ten einu. Mat sutaupyti mug?je tikrai nesutaupysi, nes reikia mok?ti už biliet?, o populiaresnes knygas kai kurios leidyklos parduoda netgi brangiau, nei si?lo paprastai. Aišku, pasitaiko ir vienas kitas nukainavimas, netgi per pus? kainos, lyginant su knygynais. Ai, bet koks skirtumas, išvardinsiu pastarosios savait?s pirkini? s?raš?, kurio, grei?iausiai, užteks pusei ar net visiems metams…

Taigi pirmu taikymu pa?iupau Aldous HuxleySala. Tai paskutin? šio rašytojo knyga, kurioje jis antiutopiško poži?rio pasaul? pakei?ia ? šviesesn? – utopin?. ?domu bus palyginti su jau perskaityta knyga Puikus naujas pasaulis. Beje, skai?iau, jog „Kitos knygos“ dar šiais metais žada išleist jo es?: Suvokimo durys ir „Rojus ir pragaras“. Truputis filosofin?s psichodelikos ir eksperiment? su meskalinu. Nors galb?t prieš tai reik?t? perskaityti bene labiausiai vertinam? jo knyg? Kontrapunktas, nors kažkod?l atrodo, kad iki šios 600 psl. knygos man dar reik?t? „paaugti“.

Tiesa, prie šios knygos gavau leidykla „dovanojo“ Vytauto Kubiliaus apybraiž? trimis kalbomis apie Adom? Mickevi?i?. Matyt nusprend? atsikratytu leidin?lio, nes 3000 egzempliori? tiražas išleistas dar 1998 m. pabaigoje.

Taip pat ta pa?ia proga, pa?iupau „Tyto Alba“ perleist? A.C.Clarke mokslin?s fantastikos klasik? 2001 met? kosmin? odis?ja. Tiesiog ? asmenin? kolekcij? :)

Kiek anks?iau dar ?sigijau pa?i? pirm? George Orwell parašyt? knyg?Dienos Paryžiuje ir Londone. Žinoma, tai ne 1984-?j? ar Gyvuli? ?kio tipo antiutopija, o pusiau autobiografinis pasakojimas apie gyvenim? skurde. Ir dar, v?lgi tos pa?ios „Kitos knygos“ planuoja šiemet išleisti dar vien? jo memuar? knyg? – atsiminimus apie Ispanijos pilietin? kar? Katalonijai pagerbti.

O penktadien? netik?tai gavau dovan? dar vien? knyg?, nors važiavau jos nusipirkti. Pats Romualdas Karazija padovanojo „Žalias teorijos medis: Akad. A.Jucys. Gyvenimas ir mokslin? veikla“. Tai lengvai skaitoma knygel? apie Adolf? Juc?, vien? iš žymiausi? lietuvi? fizik?, labiausiai žinom? už daugiaelektroni? atom? teorijos k?rim? ir vystym?. Talentingo žmogaus b?ta, tur?jusio dideles vertybes. Pvz., ar žinojote, jog atk?rus Vilniaus universitet? ir dal? fakultet? atk?lus iš Kauno (Lietuvos universiteto), A.Jucys, nor?damas pažym?ti š? išimtin? ?vyk?, p?s?ias per dvi dienas at?jo iš Kauno ? atgaut? sostin?? Ir tiesiai ? Chemijos ir fizikos skyriaus r?mus Naugarduko gatv?je, nes nor?jo sužinoti b?simas studij? ir darbo s?lygas? O be šio didelio pasišventimo mokslui, jis vis? laisvalaik? skyr? gimtojo žemai?i? krašto tyrin?jimui ir kalbotyrai.

Ir tod?l vos susilaikiau nenusipirk?s Juozas Vidmantis Vaitkus: Per mokslo prizm?. Knygos apie j? pat? ir puslaidininki? istorij?, išleistos jo 65 met? jubiliejaus proga 2006 m.

Ta?iau teko atsisakyti ir atid?ti tai atei?iai, nes mano lentynoje guli turb?t kokios 7 neperskaitytos knygos, iš j? 4 jau prad?tos. O laiko šiam malonumui turiu gana nedaug. Bet… gal geriau atid?siu visus (kad ir svarbius) darbus, ir šiandien atsiduosiu kerin?iam spausdintam žodžiui. Kad ir k? bekalb?tum?t apie naujas technologijos, šito man niekas neatstos.

P.S. Gal kas žino, kod?l veinas rašytojas (berodos Romualdas Zubinas) taip varganai atrod? (žr. ?ia, 11 nuotrauka nuo viršaus)? Net gaila pasidar?… Kiek gird?jau, jo knyga „Perk?nas“ gana prieštaringai vertinama, tai gal nelabai kas perka tuos 800 egzempliotri??

Serijos „Zenitas“ s?rašas arrow-right
Kitas įrašas

arrow-left M?gstantiems gilinti žinias
Ankstesnis įrašas

  • Blogorama #347 : nežinau.lt

    2008 February 24, 21:37 | Atsakyti

    […] nepridariau…Lentynos. Susitaikiau su mintimi, kad dabar savait? skaitysiu tinklaraš?iuose, kas k? ?sigijo knyg? mug?je. N?ra taip blogai – pasižymiu vien? kit? rekomendacij? b?simai iškylai ? […]

  • T?s?jas

    2010 October 24, 20:45 | Atsakyti

    Skai?iau Romualdo Zubino knygas “Perk?nas” ir “Per praeit? ? ateit?”. Jis tur?t? didžiuotis jomis. Nemažai puiki? atsil?pim? apie jas skai?iau ir internete. Visiškai galimas dalykas kad universitetiniuose sluoksniuose šie darbai ?vertinami ne tiktai priešingai bet ir neigiamai. Juk šie veikalai lie?ia ne vien? kuri? nors sryt? bet daugel? mokslo šak?. Visiškai nat?ralu, kad jis užgavo mokslinink? (o gal ne tiktai j??) ambicijas ir dabar autoriui tenka “vargti” d?l savo darbo vaisi? realizavimo.

Leave a Reply to T?s?jas Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>